pdfreaders.org

HOL-OCL Tool Demonstration

Achim D. Brucker

Schlüsselwörter:
Kategorien:
Dokumente:

QR Code for talk:brucker:hol-ocl:2008.Bitte zitieren sie diesen Artikel wie folgt:
Achim D. Brucker. HOL-OCL Tool Demonstration. OCL Workshop at the UML/MoDELS Conferences 2008, Toulouse, France, 30. sep. 2008.
(Folien) (Handout) (BibTeX) (Share article on LinkedIn. Share article on CiteULike.)

BibTeX
@Talk{ talk:brucker:hol-ocl:2008,
address = {Toulouse, France},
author = {Achim D. Brucker},
day = {30},
event = {OCL Workshop at the UML/MoDELS Conferences 2008},
handout = {https://www.brucker.ch/bibliography/download/2008/talk-brucker-hol-ocl-2008-2x2.pdf},
isodate = {2008-09-30},
lecturer = {Achim D. Brucker},
month = {sep},
slides = {https://www.brucker.ch/bibliography/download/2008/talk-brucker-hol-ocl-2008.pdf},
title = {{HOL-OCL} Tool Demonstration},
url = {https://www.brucker.ch/bibliography/abstract/talk-brucker-hol-ocl-2008},
year = {2008},
}